Vad kan vi hjälpa dig med?

Användarvillkor

Här hittar du alla våra villkor för att hyra och köpa av oss. Scrolla ner till de villkor som gäller för just din order:

1. Allmänna hyresvillkor

2. Köpvillkor för företag

3. Köpvillkor för konsument/privatperson1.

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR STEGBOLAGET SVERIGE AB


 1. Hyrestid

Hyrestiden börjar löpa från och med den dag då materielen enligt överenskommelse i bifogat hyresavtal hålls tillgänglig för avhämtning av hyrestagaren. Hyrestiden löper till och med den dag materielen återlämnas till Stegbolagets förråd på Adolfsbergsvägen 11, Bromma eller till annan avtalad plats i felfritt skick. Hyrestagaren ska returnera hyresobjektet innan avtalat datum och tid löper ut med avtalat leveranssätt. Hyrestagaren förväntas hålla sig uppdaterad om serviceställets öppettider. Hyresavtalet löper, om ej annat skriftligen avtalats, tills vidare med en i avtalet angiven ömsesidig uppsägningstid. Anges ej uppsägningstid gäller fyra (4) dagar.

 1. Hyra

Hyra utgår under hela hyrestiden med i hyresavtalet angivet belopp, med tillägg av enligt lag vid varje tidpunkt utgående mervärdesskatt och andra allmänna avgifter per enhet och per byggdag, varmed avses varje kalenderdag under den tid materielen är i hyrestagarens besittning.

Den överenskomna hyran baseras, om ej annat skriftligen angivits, på att materielen endast används i ett skift (8 timmar) per byggdag. För ökad användning skall hyrestagaren ersätta Stegbolaget, varvid ersättningen ska vara direkt proportionell mot avtalad hyra och ökad användning. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart anmäla till Stegbolaget om materielen användes mer än fem (5) dagar per kalendervecka eller mer än ett skift per byggdag.

 1. Hyresbetalning

Hyran erlägges, där ej annat överenskommits, mot faktura i efterskott efter utgången av hyrestiden eller, vid uthyrning för längre tid än en (1) månad, vid varje månadsskifte. Likvid skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande officiella diskonto.

 1. Avhämtning och återlämning

Materielen avhämtas av hyrestagaren i Stegbolagets lager på Adolfsbergsvägen 11, Bromma eller på annan avtalad plats. Materielen återlämnas till Stegbolagets lager eller till annan avtalad plats vid hyrestidens utgång. Lastning och lossning sker på hyrestagarens bekostnad och risk. I den utsträckning Stegbolaget medverkar vid transporter av materielen sker detta mot särskild ersättning.

 1. Användningsplats och användande

Materielen får ej utan Stegbolagets skriftliga medgivande användas eller flyttas till annan än i avtalet angiven arbetsplats. Hyrestagaren skall omedelbart underrätta Stegbolaget om eventuell adressändring för hyrestagaren.   
Materielen får ej utan Stegbolagets skriftliga medgivande utlämnas till brukande av annan än hyrestagaren eller hos denne anställd person.
Hyrestagaren svarar för att materielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

 1. Skötsel och vård

Det åligger hyrestagaren att omedelbart efter mottagandet och innan materielen tages i drift utföra erforderliga prov och kontroller samt noggrant undersöka materielen. Materielen anses mottagaren i fullgott skick om ej anmärkning göres inom en (1) dag efter mottagandet.
Materielen skall väl vårdas och smörjas. Erforderliga driv- och smörjmedel skall vara av fullgod kvalitet. I förekommande fall lämnade skötselinstruktioner skall följas. Materielen får endast användas av kompetent personal, vilken är förtrogen med dess skötsel och verkningssätt. Hyrestagaren svarar för alla kostnader för förbrukningsmaterial samt för reparationer, som utföres under hyrestiden och efter denna, såvitt avser skador och fel uppkomna därunder, med undantag för reparationer som är att hänföra till avhjälpande av normalt slitage eller avser fel som Stegbolaget svarar för p g a anmärkning enligt föregående stycke. Reparationer får ej företagas av hyrestagaren. Uppkommer behov av reparationer skall detta omedelbart anmälas till Stegbolaget, som antingen själv utför reparationen, byter ut materielen eller anvisar till kompetent reparatör. Materielen får ej ombyggas. Materielen skall återlämnas väl rengjorda. Materielen skall under hyrestiden handhas och förvaras av hyrestagaren på ett sådant sätt att den icke utsätts för åverkan eller olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren svarar för skada som uppstår på materielen under hyrestiden oavsett om skadan tillkommit genom hyrestagarens vållande eller inte.

 1. Skada orsakad av materielen

Hyrestagaren svarar för varje skada som materielen under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom och hyrestagaren förbinder sig att hålla Stegbolaget skadelös för varje ersättningsskyldighet som p g a sådan skada kan drabba Stegbolaget i egenskap av ägare till materielen.

 1. Skadestånd och ersättningar

Stegbolaget åtar sig inte något ansvar för skador som kan uppkomma på grund av fel och brister i materielen eller p g a förseningar vid leverans av materielen eller till följd av materielens utnyttjande eller konstruktion.

Stegbolaget svarar inte för indirekta skador eller utebliven vinst eller ersättning eller någon skada p g a driftsavbrott hos materielen. Hyrestagaren skall dock under sådan period då materielen inte kan utnyttjas äga rätt till nedsättning av hyran om felet eller bristen visas bero på vållande från Stegbolagets sida.

Hyrestagaren eller kortinnehavaren ger Stegbolaget fullmakt att dra belopp från hyrestagaren för bland annat hyresobjekt som är onormalt nedsmutsade eller skadade. Den därmed beviljade fullmakten gäller även bemyndigande att belasta betalkortet vid ytterligare hyra/krav på ersättning i det fall hyresobjektet lämnas tillbaka efter att den avtalade hyresperioden löpt ut eller inte returneras alls (se punkt 13 nedan).

 1. Besiktningar mm

Ifall då särskild besiktning erfordras av materielen på varje arbetsplats eller efter viss tid åligger det hyrestagaren att på egen bekostnad ombesörja sådan besiktning eller kontroll ex genom kontakt med vederbörlig myndighet om inte annat avtalats.

 1. Försäkringar

Stegbolaget svarar utan särskild kostnad för brandförsäkring av materielen. Om hyrestagaren önskar annan försäkring, t ex ansvar, stöld, maskin eller transport, skall hyrestagaren själv ombesörja och bekosta denna.

 1. Äganderätt

Äganderätten till materielen tillkommer Stegbolaget och hyrestagaren förbinder sig att inte utnyttja egendomen på annat sätt än enligt villkoren i detta avtal samt att inte vidareuthyra, pantsätta eller på annat sätt upplåta rättigheter i eller förfoga över egendomen. Hyrestagaren förbinder sig vidare att om materielen skulle beläggas med kvarstad, rekvireras av myndighet eller bli föremål för annan åtgärd som inverkar på Stegbolagets rätt söka hindra åtgärden genom företeende av detta avtal samt omedelbart anmäla förhållandet till Stegbolaget.

    12. Avhämtning av avtalet

Skulle hyrestagaren inte erlägga hyra senast tio (10) dagar efter förfallodagen eller eljest bryta mot någon av bestämmelserna i detta avtal, eller skulle hyrestagaren utnyttja materielen på sätt som av Stegbolaget bedömdes medföra risk för skador eller onormalt slitage på materielen äger Stegbolaget rätt att omedelbart och utan påföljder häva detta avtal och återtaga materielen. Motsvarande rätt tillkommer Stegbolaget om hyrestagaren försätts i konkurs, inställer betalningarna, träffar uppgörelse om ackord eller i övrigt kan bedömas inte ha möjlighet att fullgöra sina åtaganden. Kostnader i samband med återtagande bestrids helt av hyrestagaren. Hävningsförklaring anses mottaget senast två (2) vardagar efter det att Stegbolaget i vanligt brev avsänt meddelande om hävning till hyrestagarens angivna eller senast meddelade adress eller senast sex (6) timmar efter att Stegbolaget på motsvarande sätt avsänt e-post.

 1. Försenad återlämning och utebliven återlämning

Försenad återlämning
Hyrestagaren ansvarar för att returnera det hyrda materialet inom den överenskomna tidsramen som anges i hyresavtalet. Om hyrestagaren inte returnerar materialet inom den angivna tidsramen, och inte kontaktar Stegbolaget för att förlänga hyresperioden eller förhandla om förlängd användning, kommer en förseningsavgift att debiteras. Förseningsavgiften kan variera beroende på förseningens längd och materialets art och värde.

Utebliven återlämning
Om hyrestagaren inte återlämnar det hyrda materialet alls och inte kontaktar Stegbolaget för att förlänga hyresperioden eller förhandla om förlängd användning, kommer Stegbolaget att betrakta materialet som förlorat och debitera hyrestagaren en ersättningskostnad. Ersättningskostnaden kommer att baseras på det hyrda materialets värde och kan omfatta kostnader för att ersätta eller reparera det förlorade materialet.

Betalningsansvar vid försenad återlämning och vid ut utebliven återlämning
Hyrestagaren ansvarar för att betala förseningsavgifter och ersättningskostnader enligt ovan inom 10 (tio) dagar från det att faktura har utfärdats. Hyrestagaren samtycker till att Stegbolaget har rätt att debitera kreditkort eller använda andra betalningsmetoder som har angivits av hyrestagaren för att täcka sådana kostnader. Om Stegbolaget av någon anledning inte kan belasta hyrestagaren utifrån det ursprungliga betalsättet denne valt, har de rätt att byta betalsätt till t ex faktura enligt ovan.

 1. Force Majeure


För det fall Stegbolaget förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot hyrestagaren på grund av omständighet som Stegbolaget inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, allvarlig smittspridning eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Stegbolagets åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl Stegbolaget som hyrestagaren rätt att säga upp Hyresavtalet.

 1. Tvistemål


Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.2. 

KÖPVILLKOR FÖRETAG


För alla avtal som ingås mellan Stegbolaget Sverige AB (”Stegbolaget”) och kund (”Kund”) och som hänför sig till leverans av Stegbolagets (”Produkter”) gäller nedan nämnda villkor (”Villkoren”). Kunden godkänner Villkoren i och med beställningen av en Produkt. Villkoren gäller för hela tiden som parterna har en affärsrelation.


1. Definitioner

Avtalet: Villkoren samt vid var tid gällande villkor som Stegbolaget publicerar på sin hemsida/i sin butik, offert, orderbekräftelse samt övriga handlingar hänförliga till beställningen av Produkter.

Produkter: De produkter som Stegbolaget vid var tid erbjuder för försäljning på sin hemsida/i butik eller som på annat sätt erbjuds till Kund.

2. Offerter

Av Stegbolaget utställd offert är giltig i 30 dagar, om inget annat anges på offerten. Undantag vid tidsbegränsade kampanjer kan förekomma.

3. Orderbekräftelse och beställning

Stegbolagets produkter kommer i en mängd variationer, och Stegbolagets mål är att Kunden ska bli 100% nöjd med sin vara. Därför är det viktigt att Kunden noggrant går igenom Stegbolagets orderbekräftelse, så det levereras exakt det Kunden vill ha och beställt. Dubbelkolla antal, modell, färg osv. Stegbolaget ber Kunden även kontrollera namn och fakturaadress samt leveransadress. Kunden ska omedelbart kontakta Stegbolaget om någon uppgift i orderbekräftelsen är felaktig.

Möjliga sätt att beställa produkter är via webbutik (www.stegbolaget.com), i Stegbolagets fysiska butik, via email (info@stegbolaget.com) och via telefon (08-29 50 30). Stegbolaget förbehåller sig rätten till att neka ett köp om Kunden exempelvis har angivit felaktiga uppgifter, är icke kreditvärdig samt vid misstanke om bedrägeri.

4. Leveranser

Stegbolaget erbjuder olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som Stegbolaget erbjuder framgår alltid på hemsidan och i kassan. I vissa fall kan frakt- och tillvalstjänster erbjudas efter att Kunden genomfört sitt köp. Om sådana tillvalstjänster finns kommer dessa att presenteras för Kunden och Kunden väljer själv om denne vill avtala separat om sådana tilläggstjänster.

Delleveranser är tillåtna. Om Kundens beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos Stegbolaget eller har längre leveranstid, kan Stegbolaget komma att skicka produkterna i flera leveranser till Kunden utan någon extra kostnad. För att underlätta leveransen för Kunden samt för att minimera miljöpåverkan försöker Stegbolaget alltid att samleverera produkterna i en leverans.

Frakten är normalt kostnadsfri för köp över 5000 SEK. För köp under 5000 SEK tillkommer fraktkostnad. Hur stor eventuell tillkommande fraktavgift är framgår alltid i samband med köpet.

Den förväntade leveranstiden anges på hemsidan och i orderbekräftelsen och kan skilja sig åt beroende på vilket leveransalternativ Kunden väljer. Stegbolaget strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i Kundens orderbekräftelse.

Kunden ansvarar för att ta emot eller hämta sin leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som Kunden får i samband med beställning. Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till Stegbolagets lager eller till Stegbolagets leverantör. Stegbolaget har rätt att ta ut en administrativ kostnad för hantering och frakt i de fall Kunden inte hämtar ut sitt paket hos ombudet, vilket är en kostnad på 250 SEK. Om Kunden inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om Kunden inte är hemma och tar emot sin leverans på utsatt tid, har Stegbolaget rätt att ta ut en kostnad som motsvarar den extra fraktkostnaden.

Finner Stegbolaget att dröjsmål med leverans föreligger, eller framstår dröjsmål som sannolikt, ska Stegbolaget omedelbart skriftligen meddela Kunden om detta samt ange orsaken till dröjsmålet samt, om möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Leveranser som sker inom 60 dagar från det preliminära leveransdatumet som framgår av orderbekräftelsen betraktas som leverans inom skälig tid, och ger inte Kunden rätt att göra påföljder gällande. Stegbolaget ansvarar inte för leveransförseningar som orsakas av omständigheter som anges under rubriken ”Force majeure” nedan.

Om Stegbolaget ska ansvara för montering av Produkten, övergår risken för Produkten på Kunden när Produkten är färdigmonterad. Om Kunden själv svarar för montering övergår risken för Produkten på Kunden när Produkten avlämnats till Kunden.

Äganderätten till Produkten övergår inte på Kunden förrän Produkten är till fullo betald.

5. Priser, betalningsvillkor och kreditupplysning

Priset för produkterna och frakt framgår av hemsidan, samt i slutskedet i kassan innan beställning genomförs. Pris samt frakt kan även framgå på offert beroende på hur beställningen genomförs. Stegbolagets priser avser svenska kronor (SEK) och anges både inklusive moms samt exklusive moms. Stegbolaget förbehåller sig rätten till prisändringar och Stegbolaget reserverar sig för eventuella felskrivningar av prisinformation samt eventuell slutförsäljning.

Stegbolaget erbjuder faktura 30 dagar netto för Kunder med god kreditvärdighet. Vid betalning mot faktura förbehåller Stegbolaget sig rätten att utföra sedvanlig kreditprövning på Kund. För pappersfakturor tillkommer en extra avgift på 60 SEK vid betalning.

Vid dröjsmål med betalningen har Stegbolaget rätt att debitera ränta enligt räntelagen (1975:635) samt avgift för betalningspåminnelse i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

 6. Finansiering

Stegbolaget arbetar med Nets Easy och fakturering via Fortnox vid betalning. Kunden kommer kunna betala med Visa, MasterCard, Swish och faktura. Stegbolaget erbjuder även möjlighet till delbetalning via Nets faktura.

7. Personuppgifter

Stegbolaget kan komma att behandla personuppgifter avseende Kunden då denne beställer Produkter. Mer information om behandlingen av personuppgifter framgår i Stegbolagets integritetsskyddspolicy som finns tillgänglig på Stegbolagets hemsida.

 8. Reklamation

Om Kunden mot förmodan skulle upptäcka ett fel på Stegbolagets produkt, som Kunden anser vara ursprungligt, d.v.s. att det fanns redan när vi levererade till Kunden, ska Kunden omgående reklamera till Stegbolaget. Använd då kontaktuppgifter nedan.

Uppenbara fel och bristfälligheter ska reklameras skriftligen inom en (1) vecka efter det att leveransen har tagits emot. Dolda fel och bristfälligheter ska reklameras inom en (1) vecka från det att de upptäcks. Reklamation får dock inte ske senare än inom tre (3) månader efter det att Produkten levererats, om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse. Därefter förlorar Kunden rätt att åberopa fel i varan. Eventuella reklamationer som hänför sig till delleveranser medger inte att den återstående delen av uppdraget får strykas. Vid godkänd reklamation bekostar Stegbolaget returfrakten.

Stegbolaget ansvarar inte för bristfälligheter eller skador som orsakats av olämplig eller ej ändamålsenlig användning, eller för driftsättning genom kunden eller tredje man, normalt slitage, felaktig eller slarvig resp. vårdslös hantering eller dito handhavande eller för följderna av ej fackmässiga ändringar eller ändringar som Stegbolaget inte har godkänt eller reparationer och iståndsättningar som har utförts av Kunden eller tredje man.

Begagnade produkter säljs ”i befintligt skick” och du har ingen rätt att returnera eller reklamera dessa produkter.

9. Garanti

Stegbolagets produkter erbjuder garanti i enlighet med tillverkarens egna specifika garantier. För att göra anspråk på garantin måste Kunden kunna uppvisa giltigt inköpsbevis.

Observera att begagnade produkter inte omfattas av denna garanti. Begagnade produkter säljs ”i befintligt skick”.

10. Force majeure

Om Stegbolaget förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Stegbolaget inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, krig, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, allvarlig smittspridning eller liknande eller försening från underleverantörer på grund av ovan angivna omständigheter, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Stegbolaget åtagande till dess hindret undanröjs, samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om åtagandets fullgörande förhindras mer än sex (6) månader äger såväl Stegbolaget som Kunden rätt att utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen säga upp Avtalet.

11. Hemsida

Stegbolaget reserverar sig för eventuella skrivfel på hemsidan samt slutförsäljning av Produkter. Stegbolaget kan ej garantera att bilderna återger Produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Stegbolaget försöker dock att på bästa sätt exponera Produkterna så korrekt som möjligt. Stegbolaget besvarar gärna frågor vid osäkerhet.

12. Övrigt

Stegbolaget har rätt att, oavsett skäl, ändra Villkoren utan Kundens godkännande vid de tidpunkter som Stegbolaget bestämmer. Sådan ändring ska dock inte tillämpas på avtal som Kunden och Stegbolaget har ingått före ändringens införande.

Svensk lag ska tillämpas på alla avtal på vilket Villkoren är tillämpliga. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av Villkoren ska avgöras i allmän domstol.

Förutom vad som angivits ovan i Villkoren gäller köplagen (1990:931).

13. Kontaktuppgifter

Stegbolaget Sverige AB

Adolfsbergsvägen 11, 167 68 Bromma

Tel: 08-29 50 30

Mail: info@stegbolaget.com

Hemsida: www.stegbolaget.com3.

KÖPVILLKOR KONSUMENT


För alla avtal som ingås och som hänför sig till våra leveranser gäller nedan nämnda villkor. Du som kund godkänner dessa villkor i och med beställningen. Dessa villkor gäller för hela tiden som parterna har en affärsrelation. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan att meddela dig på förhand. Det villkor som gäller för dig är det vid beställningstillfället aktuella villkoret du godkänt.


1. Offerter

Vår offert är giltig i 30 dagar, om inget annat anges på offerten. Undantag vid tidsbegränsade kampanjer kan förekomma.

2. Orderbekräftelse och beställning

Våra produkter kommer i en mängd variationer, och vårt mål är att du som kund ska bli 100% nöjd med din vara. Därför är det viktigt att du noggrant går igenom vår orderbekräftelse, så vi levererar exakt det du vill ha och beställt. Dubbelkolla antal, modell, färg osv. Vi ber dig även kontrollera namn och fakturaadress samt leveransadress.

Möjliga sätt att beställa produkter är via webbutik (www.stegbolaget.com), i vår fysiska butik i Bromma, via email (info@stegbolaget.com) och via telefon (08-29 50 30). Vi förbehåller oss rätten till att neka ett köp om du exempelvis har angivit felaktiga personuppgifter, är icke kreditvärdig samt vid misstanke om bedrägeri.

Stegbolaget Sverige AB ingår inte avtal med minderåriga utan målsmans godkännande. 

 3. Ångerrätt

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan att ange någon anledning inom 14 dagar från det att avtalet ingicks, eller från den dag du mottog varan.

För att utöva din ångerrätt, måste du informera oss om ditt beslut att ångra avtalet genom ett uttryckligt meddelande (till exempel ett brev skickat per post eller e-post).

Observera att ångerrätten inte gäller för varor som snabbt försämras eller blir gamla, förseglade varor som inte lämpar sig för återlämning av hälso- eller hygienskäl och varor som har tillverkats efter dina specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel.

4. Leveranser

Vi erbjuder olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på hemsidan och i kassan. I vissa fall kan frakt- och tillvalstjänster erbjudas efter att du genomfört ditt köp. Om sådana tillvalstjänster finns kommer dessa att presenteras för dig och du väljer själv om du vill avtala separat om sådana tilläggstjänster.

Delleveranser är tillåtna. Om din beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos oss eller har längre leveranstid, kan vi komma att skicka produkterna i flera leveranser till dig utan någon extra kostnad. För att underlätta leveransen för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi alltid att samleverera dina produkter i en leverans.

Frakten är normalt kostnadsfri för köp över 5000 SEK. För köp under 5000 SEK tillkommer fraktkostnad. Hur stor eventuell tillkommande fraktavgift är framgår alltid i samband med ditt köp.

Den förväntade leveranstiden anges på hemsidan och i orderbekräftelsen och kan skilja sig åt beroende på vilket leveransalternativ du väljer. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i din orderbekräftelse.

Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager eller till vår leverantör. Vi har rätt att ta ut en administrativ kostnad för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos ombudet, vilket är en kostnad på 125 SEK. Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid, har vi rätt att ta ut en kostnad på som motsvarar den extra fraktkostnaden.

5. Priser och betalningsvillkor

Priset för produkterna och frakt framgår av hemsidan, samt i slutskedet i kassan innan beställning genomförs. Pris samt frakt kan även framgå på offert beroende på hur beställningen genomförs. Våra priser avser svenska kronor (SEK) och anges både inklusive moms samt exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella felskrivningar av prisinformation samt eventuell slutförsäljning.

6. Finansiering

Vi arbetar med Nets Easy vid betalning. Som kund kommer du kunna betala med Visa, MasterCard, Swish och faktura. Vi erbjuder även möjlighet till delbetalning via Nets faktura.

7. Kreditupplysning

När du betalar mot faktura förbehåller vi oss rätten att ta kreditupplysning på dig som kund.

 8. Personuppgifter

Vi följer GDPR. När ni blir kund, accepterar ni att Stegbolaget Sverige AB registrerar era personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer) för behandling av vår kundrelation, sedvanlig kreditprövning och kreditupplysning samt för att erhålla erbjudanden från Stegbolaget Stockholm AB. Vi tar ansvar för personuppgifter du lämnar till oss. Personuppgifterna behandlas med modern informationsteknik och kommer att användas i vår dialog med dig som kund. Du som kund har rätt att få utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade. För ytterligare information kring hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy.

 9. Reklamation

Om du mot förmodan skulle upptäcka ett fel på vår produkt, som du anser vara ursprungligt, d.v.s. att det fanns redan när vi levererade till dig, ska du omgående reklamera till oss. Använd då kontaktuppgifter nedan. Du har rätt att reklamera felet inom tre år från leverans, eller inom två månader från det att du upptäcker felet. Om felet visar sig vara ursprungligt, kommer vi att åtgärda felet på vår bekostnad. Vid godkänd reklamation bekostar Stegbolaget Sverige AB returfrakten.

Eventuella reklamationer som hänför sig till delleveranser medger inte att den återstående delen av uppdraget får strykas.

Vi ansvarar inte för bristfälligheter eller skador som orsakats av olämplig eller ej ändamålsenlig användning, eller för driftsättning genom dig som kund eller tredje man, normalt slitage, felaktig eller slarvig resp. vårdslös hantering eller dito handhavande eller för följderna av ej fackmässiga ändringar eller ändringar som vi inte har godkänt eller reparationer och iståndsättningar som har utförts av kunden eller tredje man.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Begagnade produkter säljs ”i befintligt skick” och du har ingen rätt att returnera eller reklamera dessa produkter.

10. Force Majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

 11. Garanti

Våra produkter kommer med en standardgaranti på tre (3) år från inköpsdatumet, om inte annat anges. Om tillverkaren av en specifik produkt erbjuder en längre garantiperiod, kommer den längre garantiperioden att gälla. För att göra anspråk på garantin måste du som kund kunna uppvisa giltigt inköpsbevis.

Garantin täcker tillverknings- och materialfel som uppstår under normal användning av produkten. Den gäller inte för skador som orsakats av felaktig användning, olyckor, modifieringar, normalt slitage eller skador orsakade av yttre faktorer som väder och vind.

Om en produkt som omfattas av garantin visar sig vara defekt, kommer vi, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut produkten utan kostnad för dig som kund.

Garantin gäller inte om produkten har använts på ett sätt som strider mot produktens användarinstruktioner, eller om produkten har modifierats på något sätt. Vi är inte ansvariga för indirekta skador eller följdskador som orsakas av användning eller fel på produkten.

Observera att begagnade produkter inte omfattas av denna garanti. Begagnade produkter säljs ”i befintligt skick”.

12. Hemsida

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på vår webbsida samt slutförsäljning av produkter. Vi kan ej garantera att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker dock att på bästa sätt exponera dem så korrekt som möjligt. Vi besvarar gärna era frågor om ni känner er osäkra.                                                                 

13. Våra kontaktuppgifter

Stegbolaget Sverige AB

Adolfsbergsvägen 11, 167 68 Bromma

Tel: 08-29 50 30

Mail: info@stegbolaget.com

Hemsida: www.stegbolaget.com